تهدید به قتل در دادگاه چگونه ثابت میشود؟

Category: 
question: 

 همسرم در جلسه تمکین در دادگاه شروع به تهدید به قتل وفحاشی به من کرد.خواهر وپدرم به عنوان شاهد برای من شهادت دادن ولی دادیار از کارشناس دادگستری هم استعلام کرد وایشان هم گفتند که من درجریان فحاشی و تهدید به قتل نبودم ولی سروصدای زیادی راه انداختندو فعلا پرونده در این مرحله است که دادیار دستور دادند که درمورد سوابق اخلاقی واجتماعی همسرم در محل کار و منزل مامورین انتظامی تحقیق کنندبا توجه به اینکه همسرم کلا این مسئله را نفی کردن و ادعا دارند که من دروغ میگویم و می خواهد از من شکایت کند واعاده حیثیت نماید ایا میتواند شکایت کند؟به نظرشما ادله من برای اثبات جرم ایشان کافیست؟

answer: 

در صورتیکه فحاشی و تهدید به قتل در دادگاه اتفاق افتاده است پیشنهاد میشود در صورتیکه میتوانید از شهادت افرادی که در آن جا حضور داشتند استفاده کنید و از قاضی بخواهید تا آن را صورت جلسه کند لذا در صورتیکه اثبات نشود زوج میتواند به دلیل هتک حرمت علیه شما اعاده حیثیت نمایند.در صورت شهادت علم قاضی حکم فرما است.