اگر در شکایت مطروحه توهین و تهدید هر دو طرف شهود بیاورند و مدرکی جز شهود در دسترس نباشد حکم چه خواهد بود؟

Category: 
question: 

از شخصی چک برگشتی دارم.به محل کارشان مراجعه کردم و مشاجره شد.ایشان با شاهد شکایت کردن بابت تهدید و توهین.بنده هم شهود دارم که فقط مشاجره شد نه توهین نه تهدید.نتیجتا چه حکمی صادر می شود؟مدرک دیگری مثل فیلم و پیامک و... موجود نیست.

answer: 

در این صورت بعد از استماع شهادت شهود توسط قاضی و در نهایت علم قاضی حکم صادر خواهد شد یعنی به دلیل نبود دلایل دیگر و صرفا شهادت شهود توسط شاکی و مشتکی عنه عمل قاضی حکم فرما میباشد.