آیا میتوان در مقابل دادخواست مطالبه نفقه دادخواست الزام به تمکین داد؟

question: 

زوجه ای منزل راترک کرده و دادخواست نفقه داده ومرد هم منزل تهیه کرده و به دادگاه برده که این خانوم در تمکین نمی باشد و دو جلسه دادگاه برگزار شده ایا لازم است که مرد اکنون دادخواست الزام به تمکین ارائه دهد؟

answer: 

در صورتیکه زوجه تمکین کرده باشد و شما نیز دادخواست الزام به تمکین به دادگاه ندهید زوجه میتواند شما را محکوم به پرداخت نفقه کند.لذا در صورتیکه زوجه ناشزه باشد شما میتوانید ضمن دادخواست الزام به تمکین با شهادت شهود نفقه را به ایشان پرداخت نکنید.